บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     แบบฟอร์มยื่นคำร้องตามประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นแบบฟอร์มคำร้องสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการค     แบบฟอร์มยื่นคำร้องตามประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นแบบฟอร์มคำร้องสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล (สม.3)      
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 137 ประจำเดือน ตุลาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 136 ประจำเดือน กันยายน 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 133 ประจำเดือน เดือนสิงหาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 134 ประจำเดือน สิงหาคม 2566...


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 137 ประจำเดือน ตุลาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 136 ประจำเดือน กันยายน 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 133 ประจำเดือน เดือนสิงหาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 134 ประจำเดือน สิงหาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 132 ประจำเดือน สิงหาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 135 ประจำเดือน สิงหาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 131 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 129 ประจำเดือน มิถุนายน 2566...
 
 
14 พ.ย. 2566 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบ...
1 พ.ย. 2566 รายงานผลการปฏิบัติของคณะทำงานลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รอบ 6เดือนหลัง งบป...
1 พ.ย. 2566 รายงานผลการปฏิบัติของคณะทำงานลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รอบ 12เดือน งบประมา...
18 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบ...
18 ต.ค. 2566 ประกาศ เรื่องวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
3 ต.ค. 2566 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ก...
17 ต.ค. 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร...
9 ต.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมา...
22 ก.ย. 2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.เมืองน้อย (ระยะที่ 2) ด้...
5 ก.ย. 2566 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.(ระยะที่ 2)
28 ส.ค. 2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.เมืองน้อย (ระยะที่ 2) ด้...
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยการกรบุคคล
 
หลักเกฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 508011 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน