บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566     รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566     รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 67      
 
 
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับ 7 ประจำเดือน มีนาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2567...


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับ 7 ประจำเดือน มีนาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับ 2 วันที่ 12 มกราคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 138 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566...
 
 
9 เม.ย. 2567 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบป...
1 เม.ย. 2567 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินไ...
1 เม.ย. 2567 การขับเคลื่อนจริยธรรม 67
19 มี.ค. 2567 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
15 ก.พ. 2567 กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
18 ม.ค. 2567 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาไทย 67
4 เม.ย. 2567 ประกาศผลการดำเนินารจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567
7 มี.ค. 2567 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ๋ไฟฟ้าและวิทยุ (ผู้ควบคุมไฟฟ้า 3 ...
5 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนส...
27 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาดบรร...
7 ก.พ. 2567 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายวัดป่าธรรมสามั...
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยการกรบุคคล
 
หลักเกฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 532824 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน