บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 10     ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      
 
 
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มิถุนายน 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน วันที่ 8 พฤษภาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567...


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มิถุนายน 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน วันที่ 8 พฤษภาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับ 7 ประจำเดือน มีนาคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2567...
 
 
1 มิ.ย. 2567 การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุข...
17 พ.ค. 2567 ประกาศ ให้ประมูลเช่าอาคารหลังเก่า (ห้องกองช่างเดิม)
17 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริหารเคลื่อนที่ในการรับชำระภาษี ประจำป...
9 เม.ย. 2567 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบป...
1 เม.ย. 2567 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินไ...
1 เม.ย. 2567 การขับเคลื่อนจริยธรรม 67
2 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองน้ำเต...
21 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค...
21 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการร...
10 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนา...
30 พ.ค. 2567 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน...
21 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า...
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยการกรบุคคล
 
หลักเกฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 562528 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน