วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดทำเวทีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน,เก้าอี้ทำงานทำงาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ) นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง