วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม )นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-24 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1,7,8 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-11 จากสายบ้านหนองเทา ถึงสาย บ้านโนนสวน บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3,9 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเทาหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ นางสำราญ บุญมั่น ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-24 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1,7,8 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อยหมู่ที่ 8 (สายพ่อใหญ่วงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง