บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 25
  2 ก.พ. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 21
  2 ก.พ. 2567    คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย 24
  15 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 13
  5 ม.ค. 2564    คู่มือกฎหมายการปฎิบัติงานของ อปท. 91
  17 มิ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามกระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพ่ิมเติม) 15
  17 มิ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามกระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558(ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 11
  16 ต.ค. 2561    รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 115
  11 มิ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามกระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 182
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555444 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน