บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  แยกออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  กิจการสาธารณที่องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่จัดทำสามารถจำแนกได้  ประเภทคือ

1.องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

    (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (5) จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

    (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

2.  กิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

    (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

     (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

     (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

     (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

     (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

     (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

     (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

     (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

     (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

     (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

     (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

     (12) การท่องเที่ยว

     (13) การผังเมือง

     อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังกล่าวข้างต้น  ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล  แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร  ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว  ให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

    การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่  ของค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

    เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบลเว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญััติองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ข้ดหรือแย้งต่อกฏหมาย  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  หรือเมื่อกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติ  หรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ  ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

   นอกจากนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

   

    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549

1. มีอํา นาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา ๑๖)    

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(5) การสาธารณูปการ

(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9) การจัดการศึกษา

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14) การส่งเสริมกีฬา

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(25) การผังเมือง

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28) การควบคุมอาคาร

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

2. อํา นาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตํา บลตาม ข้อ ๑ ต้องดํา เนินตาม “แผนปฏิบัติการกํา หนดขั้นตอนและการกระจายอํา
นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555440 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน