บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

        องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามราย ละเอียดดังต่อไปนี้ 

        1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 67 ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 

                1.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 

                1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             

                1.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

                1.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                1.5  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

                1.6  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

                1.7  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                1.8  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 

        2.  อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 68 ซึ่งมีหน้าที่อาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 

                2.1  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

                2.2  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

                2.3  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 

                2.4  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

                2.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 

                2.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

                2.7  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

                2.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 

                2.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 

                2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

                2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                2.12 การท่องเที่ยว 

                2.13 การผังเมือง

         3. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ใท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

                3.1  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                3.2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

                3.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 

                3.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

                3.5  การสาธารณูปการ 

                3.6  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

                3.7  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

                3.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

                3.9  การจัดการศึกษา 

                3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

                3.11 การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

                3.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

                3.14 การส่งเสริมกีฬา 

                3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                3.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

                3.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                3.18 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

                3.19 การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

                3.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

                3.21 การควบคุมสัตว์เลี้ยง 

                3.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

                3.23 การรักษาความปลอดภัย

                3.24 การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า 

                3.25 การผังเมือง 

                3.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

                3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

                3.28 การควบคุมอาคาร 

                3.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                3.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย 

                3.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

        4. อำนาจหน้าที่และพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 

                4.1 แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

                4.2 ต้องพัฒนาทุนทางสังคมมีความแข็งแรงและยั่งยืน 

                4.3 ต้องเพิ่มสมรรถนะให้ประเทศไทย พร้อมสำหรับการแข่งขัน 

                4.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน   

 

อำนาจหน้าที่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542

1.) กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตาม มาตรา 16 ดังนี้

    1.     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
             2.     การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
             3.     การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
             4.     การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
             5.     การสาธารณูปการ
             6.     การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
             7.     การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
             8.     การส่งเสริมการท่องเที่ยว
             9.     การจัดการศึกษา
            10.   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
            11.   การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
            12.   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
            13.   การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
            14.   การส่งเสริมกีฬา
            15.   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
            16.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
            17.   การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
            18.   การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
            19.   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
             20.   การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
             21.   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
             22.   การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
             23.   การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
             24.   การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
             25.   การผังเมือง
             26.   การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
             27.   การดูแลรักษาที่สาธารณะ
             28.   การควบคุมอาคาร
             29.   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
             30.   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
             31.    กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

2.) อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตาม ข้อ 1.) ต้องดำเนินการตาม “แผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 507972 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน