บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ม.ค. 2566    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 64
  30 ม.ค. 2566    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 79
  8 ธ.ค. 2564    พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน 113
  3 ก.พ. 2564    พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 81
  3 ก.พ. 2564    พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 89
  3 ก.พ. 2564    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 113
  3 ก.พ. 2564    พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 85
  3 ก.พ. 2564    พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 113
  3 ก.พ. 2564    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 83
  3 ก.พ. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535ฯ 79

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555497 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน