บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

 

 

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

          ตำบลเมืองน้อยมีประวัติความเป็นมาแต่เดิมนั้น ได้มาตั้งบ้านเมืองน้อยขึ้นเป็นหมู่บ้านและตําบลใน พ.ศ. ๒๔๕๗ มีนายอําเภอชื่อหลวงบริครุฑคามะเขตต์ (โหน่งคํา      สุวรรณกูฎ)มาตั้งบ้านเมืองน้อยขึ้นเป็นตําบลได้ตั้งยศตําแหน่งกํานันขึ้น คือนามโคตร (ส่วน ส่วนเสมอ) รับตําแหน่งเป็นกํานันตําบลเมืองน้อยคนแรก คนที่สองอินทริราช(ปุ้ม คําเพราะ)  คนที่สาม สุริยะ (สา คําศรี) คนที่สี่ นายสุภาพ ไชยานุกูล ระหว่างที่นายสุวรรณ ไชยานุกูล รับตําแหน่งเป็นกํานันตําบลเมืองน้อยนั้น อาณาเขตตําบลกว้างขวางมีจํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองถึง

๑๙ หมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ตําบลเมืองน้อยได้โอนจากอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  มาขึ้นอยู่ในการปกครองของอําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หมู่บ้านเหล่านี้บางหมู่ก็ได้โอนไปอยู่ใกล้ตําบลใกล้เคียงก็มีเป็นร้างไปก็มี ถูกยุบหมู่บ้านก็มี

          ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ตําบลเมืองน้อย ได้ถูกยุบตําบลไปขึ้นต่อตําบลละทายมีกํานันชื่อนายทึง บุญศักดิ์ กํานันตําบลละทาย จึงพร้อมด้วยราษฎรที่ ๑ บ้านเมืองน้อย ได้เลือกให้นายชาลี อุดหนุน ชาวบ้านเมืองน้อยได้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการอําเภอกันทรารมย์ให้นายชาลี อุดหนุน ออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ใน พ.ศ. เดียวกัน นายเกื้อ นายอําเภอกันทรารมย์ จึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้นายสุวรรณ ไชยานุกูลรักษาในตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไป

          ครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ตําบลเมืองน้อย ได้ยกฐานะกลับคืนเป็นตําบลอีกครั้ง นายเกื้อ อุชัย นายอําเภอกันทรารมย์ จึงมีคําสั่งให้นายสุวรรณ ไชยานุกูล ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านโนนสวน ผู้ใหญ่บ้านหนองเทา จํานวน ๓ หมู่บ้านนี้เข้าไปอําเภอเพื่อเลือกตั้งกํานันตําบลเมืองน้อย ในขณะไปเลือกตั้งกํานันครั้งนี้มีหมู่บ้านเพียง ๓ หมู่บ้านเท่านั้น คือ

               หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองน้อย บ้านหนองมุข 

               หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวน บ้านหนองน้ำเต้า 

               หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเทา

          ครั้นต่อมาทางอําเภอจึงได้ออกมาแต่งตั้งหมู่บ้านหนองน้ำเต้า เป็นหมู่ที่๔ บ้านหนองมุข เป็นหมู่ที่ ๕  ตําบลเมืองน้อย มี ๕ หมู่บ้าน ดังมีรายนามผู้ใหญ่บ้านดังต่อไปนี้

               หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองน้อย           นายสุวรรณ ไชยานุกูล

               หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวน            นายพิมพ์ ปูองเศร้า

               หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเทา           นายพาน ทวีชัย

               หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า       นายคํามูล เกษศรีรัตน์

               หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมุข            นายสุนทร ทองทวี

          เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ บ้านเมืองน้อยโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วย นายเนียม บุญเสนอ นายทอง ธนะศรี นายคําตา(มี) คําเพราะ นายสอน คําศรี นายผ่อน คําศรี นายดํา คําศรี นายอุทิศ ทาระ นายห่าน ทาระ นายประดิษฐ์ ลาภบุตร นายไพบูลย์ คําศรี นายชนะ ผาสุก นายคําหล้า บุญมั่น ได้ประชุมปรึกษาเพื่อขยายหมู่บ้านเมืองน้อย ไปจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอีกที่โนนบ้านบก (หน้าโรงเรียนบ้านเมืองน้อย)สามารถจัดตั้งบ้านเป็นหมู่บ้านได้สําเร็จ และใน  ปี พ.ศ. ๒๕๒๘

ทางราชการโดยกรมการปกครองได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น  หมู่ที่ ๖ ซึ่งมีนายผ่อน คําศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และนายอําพล พิมพา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน มี  วัดปุาสายธรรมยุตตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ พระอาจารย์คูณ อรุโณ เป็นเจ้าอาวาสคนแรกจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ได้อนุมัติให้จัดตั้งหมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นอีก ๑ หมู่ คือหมู่ที่ ๗ โดยมีนายสมคิด คำเพราะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกจนถึงปัจจุบันและในปี พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้มีพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งหมู่บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๘ นายประพิน  ทานะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

รายชื่อกำนันตำบลเมืองน้อย

๑. ท้าวอินทริมาตย์

๒. ท้าวบุญ ต้นสกุล หรือบุญเสนอ

๓. ท้าวจันทโคตร(คํา) ต้นสกุล คําแคว้นหรือคําศรี

๔. ท้าวจางวาง (ปลัดส่วน)ต้นสกุล ส่วนเสมอ

๕. ท้าวอินทราช (ปุ้ม) ต้นสกุล คําเพราะ

๖. ท้าวสุริยะ(สา)คําแคว้น หรือคําศรี

๗. นายสุวรรณ เสื่อมเศร้า หรือไชยานุกูล พ.ศ. ๒๔๖๗ –๒๕๑๗

๘. นายพุทธา คําเพราะ พ.ศ. ๒๕๑๗ –๒๕๑๙

๙. นายโสม ทาระ พ.ศ. ๒๕๑๙ –๒๕๒๔

๑๐. นายเนียม บุญเสนอ พ.ศ. ๒๕๒๕ –๒๕๒๗

๑๑. นายทอง ธนะศรี พ.ศ. ๒๕๒๘ –๒๕๓๐

๑๒. นายเสรี ทานะ พ.ศ. ๒๕๓๐ –๒๕๔๐

๑๓. นายอําพล พิมพา พ.ศ. ๒๕๔๐ –๒๕๔๑

๑๔. นายสมคิด คําเพราะ พ.ศ. ๒๕๔๑ –๒๕๕๓

๑๕. นายบุญเหลื่อม ทองคํา พ.ศ. ๒๕๕๓ -2556

16. นายพยนต์ จันทร์แจ่ม พ.ศ. 2556-2558

17. นายสมบูรณ์ ประจันทร์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙)  มีหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และได้ทำการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๒๐ คน โดย  มีนายเสรี ทานะ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรกปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ตั้งอยู่ที่  155

หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองน้อย มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒๐ คน มี นายไพบูลย์ คําศรี  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นายประทีป คําเพราะ  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 551803 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน