วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุปะปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาง - ห้วยหนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายทางไท ไปบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๔๑ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง