วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140 - 12 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 - ไปบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อถังขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายหนองจ้อก้อ - สวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง