วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุปะปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม ) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาง - ห้วยหนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายทางไท ไปบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๐๔๑ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 ไปบ้านเมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างต่ออายุการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงบำรุงรักษาเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายนาผู้ใหญ่บ้าน (นายสำเร็จ ป้องเศร้า) - หนองหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง