วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษใบเสร็จน้ำประปา (กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สูบน้ำซับเมิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทาประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 (สายฮ่องน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทาประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง