วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
21  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายรณรงค์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลเมืองน้อย บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างปรังปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 - ห้วยหนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายดอนกลาง บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายใต้วัดบ้านหนองเทา - แม่น้ำมูล บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี - ฮ่องคำ บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุก สายวัดป่าธรรมสามัคคี - ทางหลวง หมายเลข 2086 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถม สายใต้วัด - เลียบแม่น้ำมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 สายบ้านเก้า - สวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง