วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายใต้วัดบ้านหนองเทา - แม่น้ำมูล บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี - ฮ่องคำ บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุก สายวัดป่าธรรมสามัคคี - ทางหลวง หมายเลข 2086 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถม สายใต้วัด - เลียบแม่น้ำมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 สายบ้านเก้า - สวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายใต้วัดบ้านหนองเทา - คันกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างขุดเจาะบ่บาดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140 - 01 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 (สายทางมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง