วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 สายโรงน้ำ -โรงผึ่งหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองขั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมองคงทีสำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ในงาน รักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 479-60-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างซ๋อมแซมถนนเส้นบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 ไปบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างตัดวัชพืชบนไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบ ฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง