วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 - ไปบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-04 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 - สายกุดโหง่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำเต้า - ไปเขตตำบลอีปาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารกระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดบ้านเมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายหนองโหง่ถึงสี่แยก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 เส้นจากบ้านนางจตุพร ไปต้นยางถึงทางไปบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 เส้นบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ไปหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง