วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 บ้านนายรวย โคกสูงเนิน ไปบ้านพ่อสมัย จันลออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบำรุงซ่อมแซมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1
18  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 บ้านนายรวย โคกสูงเนิน ไปบ้านพ่อสมัย จันลออ
18  เม.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-04 สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุถังขยะเปียก(ถัง PVC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อกระดาษใบเสร็จน้ำประปา (กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง