วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถม สายใต้วัด - เลียบแม่น้ำมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 สายบ้านเก้า - สวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายใต้วัดบ้านหนองเทา - คันกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างขุดเจาะบ่บาดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140 - 01 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 (สายทางมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140 - 12 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 - ไปบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง