วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบำรุงซ่อมแซมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1
18  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 บ้านนายรวย โคกสูงเนิน ไปบ้านพ่อสมัย จันลออ
18  เม.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-04 สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุถังขยะเปียก(ถัง PVC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อกระดาษใบเสร็จน้ำประปา (กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก. ถ.140-19 สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 (สายกกดู่) 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-09 สายบ้านเมืองน้อย หมู
12  มี.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก. ถ.140-19 สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 (สายกกดู่) 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-09 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเทา ห