วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 สายหลังวัดป่าบ้านเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 สายหนองจ้อก้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 (ห้วยหนาด) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-03 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 สายบ้านหนองน้ำเต้าหนองไฮ เชื่อม สายบ้านหนองน้ำเต้านาคำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายป่าช้าบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 (ทางไท) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 - ไปบ้านนาคำใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)