วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ป้ายแสดงขยะแต่ละประเภท ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
14  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(วัสดุรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (All In One) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-03 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 (ห้วยหนาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทาประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง