วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเทพื้นคอนกรีตด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet 48A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมืองน้อย
8  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกร่ีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3. สายบ้านนางบุญยิ่ง - บ้านนางสำรวย บุญถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกร่ีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3. สายบ้านนางบุญยิ่ง - บ้านนางสำรวย บุญถนอม
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง