วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 สายบ้านนางจตุพร ไปต้นยาง - ทางไปบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายทางหลวงชนบท - โนนแคน - ป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 สายห้วยหนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายทางมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายปั้มน้ำมัน - หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสมัย ทองมาก - บ้านนางสุพิศ ร้องครบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง