วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ
20  มิ.ย. 2562
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างต่อายุการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงบำรุงรักษาเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 10
10  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-04 สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 สายทางไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายทางมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บย 2298 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง