วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-09 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9
5  มี.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-19 สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 (สายกกดู่)
28  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน ณ.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 5 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยออกเดินทางในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และกลับถึงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมือ
31  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 สายบ้ายหนองมุขไปบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ
30  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อม บด อัด บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายทางหลวงไปหนองอีเงิน - สามแยกหนองสะพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อม บด อัด บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายทางหลวงไปหนองอีเงิน - สามแยกหนองสะพัง