วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2562
ซ่อมแซมถนนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 สายทางไท
29  พ.ค. 2562
ซ่อมแซมถนนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายทางมูล
24  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)เปิดเทอม 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนขึ้นดินลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายบ้านนางพัชราภรณ์ มาไกล ไปร่องป่าหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนขึ้นดินลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายบ้านนางพัชราภรณ์ มาไกล ไปร่องป่าหมาก
17  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินขึ้นดินลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนดินขึ้นดินลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายดอนกลาง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 บ้านนายรวย โคกสูงเนิน ไปบ้านพ่อสมัย จันลออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง