วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารกระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดบ้านเมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายหนองโหง่ถึงสี่แยก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 เส้นจากบ้านนางจตุพร ไปต้นยางถึงทางไปบ้านหนองเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 เส้นบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ไปหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างต่ออายุการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงบำรุงรักษาเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที. ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายแยกหนองสะพังไปหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง