วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-09 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9
30  ต.ค. 2561
ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-09 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9
26  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-05 สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 - บ้าหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ต.ค. 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-05 สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 - บ้าหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4,10
26  ก.ย. 2561
วัสดุอื่น (วัสดุประปา)
19  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่ประจำทางขนาดท่ีนั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำหรับเดินทางตามโครงการอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง