วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อม บด อัด บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายทางหลวงไปหนองอีเงิน - สามแยกหนองสะพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อม บด อัด บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายทางหลวงไปหนองอีเงิน - สามแยกหนองสะพัง
30  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 สายบ้ายหนองมุขไปบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2
25  ม.ค. 2562
ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-09 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อกระดาษใบเสร็จค่าน้ำประปา (กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-09 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9
30  ต.ค. 2561
ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-09 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9
26  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-05 สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 - บ้าหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)