บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  ประกวดราคาจ้าง ถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-01 จากสายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 ถึงสายทางมูล บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7     แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขครั้งที่ 1/2565     ประกวดราคาจ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-11 จากสายบ้านหนองเทาถึงบ้านโนนสวนฯ      
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 115 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 114 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 113 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 112 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 115 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 114 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 113 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 112 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 111 ประจำเดือน ตุลาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 110 ประจำเดือน ตุลาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน ตุลาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 108 ประจำเดือน กันยายน 2565...
 
 
18 พ.ย. 2565 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ร...
4 ต.ค. 2565 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณ...
30 ก.ย. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติง...
18 ส.ค. 2565 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
15 ส.ค. 2565 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 65
15 ส.ค. 2565 รายงานคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2565
30 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้าง ถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-01 จากสายบ้านเมืองน้อ...
29 พ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14...
10 พ.ย. 2565 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 65
25 ต.ค. 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
21 ต.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร...
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 374003 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน