บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ธ.ค. 2564    พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน 25
  3 ก.พ. 2564    พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 22
  3 ก.พ. 2564    พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 22
  3 ก.พ. 2564    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 25
  3 ก.พ. 2564    พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 23
  3 ก.พ. 2564    พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 29
  3 ก.พ. 2564    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 21
  3 ก.พ. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535ฯ 20
  3 ก.พ. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 22
  3 ก.พ. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 26
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 373965 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน