บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2564    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15
  23 ธ.ค. 2563    ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยการบุคคล 15
  16 ธ.ค. 2563    การดำเนินการตามนโยบายงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 15
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 16
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 14
  15 ธ.ค. 2563    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 16
  10 ธ.ค. 2563    ประกาศ สร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14
  29 ต.ค. 2563    ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 16
  21 ต.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 15
  15 มิ.ย. 2563    แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.เมืองน้อยและผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งในส่วนราชการ 19
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 207715 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน