วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 (นางมัสสา ปะเสนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 ช่วง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง