วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อพัสดุตามแผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท ข้อ ๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ (วัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม ) นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อพัสดุตามแผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท ข้อ 3.1 การจัดการขยะอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างฝังกลบบ่อขยะบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินสายสวนยางนางจรรยา วงศ์มาศ ไปหนองแคน บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก