บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายประทีป คำเพราะ  
  ประธานสภา อบต.เมืองน้อย  
   
  นายอัมพร พิมมา  
  รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย  
นายอุทัย คำศรี นางบัวพันธ์ ทองทวี นางสมนึก ทางทอง
สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 1 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 2 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 2
นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์ นายสุเทพ วิมุตกุล นายสุวรรณ จันทร์แจ่ม
สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 3 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 3 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 4
นายบรรจบ สิทโท นายนิติศักดิ์ แสวงพันธ์ นายนายสุพัฒน์ อุ่นอ่อน
สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 4 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 5 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 5
นายไพศาล ทองคำ นางสุภัทรธนัน คำศรี นายเปรม ทาระ
สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 6 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 6 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 7
นายสมาน เขียวอ่อน นายมลเทียร เขียวอ่อน นายสุธีร์ เทพบุรี
สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 8 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 8 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 9
นางรุ่งทิพา กรมพะไมย นายสมัย ซาเหลา นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม
สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 9 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 10 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 10
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 207603 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน