บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 พ.ย. 2565    ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 13
  4 ต.ค. 2565    ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 26
  30 ก.ย. 2565    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ 65 28
  18 ส.ค. 2565    แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 29
  15 ส.ค. 2565    รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 65 25
  15 ส.ค. 2565    รายงานคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2565 23
  1 ส.ค. 2565    ขอประชาสัมพันธ์แผนผังการออกให้บริหารเก็บขนขยะมูลฝอยฯ 23
  26 ก.ค. 2565    ประกาศ กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ที่มีงานเป้นลักษณะพิเศษ 21
  25 ก.ค. 2565    ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 26
  11 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสารระหว่าง อบต.เมืองน้อย และประชาชนเพิ่มเติมอีกช่องทาง 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 374016 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน