โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 สำนักปลัด
 
           

 


   
  นายวัชรินทร์ บุญเริ่ม  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายสุรพงษ์ อุทัย นางทัศนีย์ จันทร์แจ่ม นายทองดี ศรีนาม
นิตกรชำนาญการิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวนันทิยา สุรวิทย์   นางสาวนิพัชรินทร์ ทานะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักจัดการงานทั่วไป
   
  จ่าเอกเทพดำรง ทองคำ  
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นางสาวพุทธรักษ์ คำศรี นางสาวณัฐธิดา เหรียญตะคุ นางสาวปฎิภาณี ศรีใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายนฤพล  คำศรี นายณรงค์ พิมพา  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ฃ่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   
นายวีระศักดิ์  ธุรี   นายกวินทัต เบ้าทอง
นักการภารโรง   พนักงานขับรถ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 156357 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน