บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25466     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ 65      
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 108 ประจำเดือน กันยายน 2565...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 66...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 107 ประจำเดือน กันยายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 106 ประจำเดือน สิงหาคม 2565...


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 108 ประจำเดือน กันยายน 2565...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 66...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 107 ประจำเดือน กันยายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 106 ประจำเดือน สิงหาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 105 ประจำเดือน สิงหาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน สิงหาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 104 ประจำเดือน สิงหาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 102 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565...
 
 
4 ต.ค. 2565 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณ...
30 ก.ย. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติง...
18 ส.ค. 2565 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
15 ส.ค. 2565 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 65
15 ส.ค. 2565 รายงานคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2565
1 ส.ค. 2565 ขอประชาสัมพันธ์แผนผังการออกให้บริหารเก็บขนขยะมูลฝอยฯ
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.เมือ...
8 ก.ย. 2565 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเเดือน สิงหาคม 65
22 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านห...
22 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านห...
19 ส.ค. 2565 ประกาศ ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 317647 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน